Vedtægter

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' EFritidsfiskerne Brøndby HavnForeningens navn og vedtægter


§ 1

                                         

Stk. 1: Foreningens navn er: Fritidsfiskerne Brøndby Havn, hjemmehørende Brøndby kommune.


Stk. 2: Foreningen er tilknyttet Landsorganisationen Dansk Amatørfiskerforening.


Stk.2,1: Foreningen tegnes af formanden og kasseren.


Stk. 3: Som Medlemmer kan optages personer, der udøver Fritidsfiskeri og anvender en båd, der med rimelighed kan anvendes til dette.

(Fritidsfiskeri er defineret ud fra Fiskeriloven lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006)


Stk.4: Båden skal godkendes af bestyrelsen før indmeldelse. Personerne skal have gyldigt Fritidsfiskertegn og skal på opfodring af bestyrelsen fremvise dette


Stk.5: Undtagelse af § 1 stk.3. Er motorbåde med en Max længde på 23 fod og som er rigget op til trolling / dørgefiskeri samt er registreret som bådplads ejer i Brøndby Havn. Er båden over 23 fod må motorstørrelsen dog ikke overstige 25 hestekræfter.


Stk 6: Den til enhver tid siddende bestyrelse kan indkalde klubbens aktive medlemmer til pligtarbejde. Udeblivelse herfra kan udløse et gebyr på 200 kr. Den til enhver tid siddende bestyrelse udarbejder de detaljerede regler for evt. opkrævning og arbejdets udførelse.
                  § 2                   

Foreningens formål.


Stk. 1: At varetage medlemmernes interesse på lokalt plan og via Landsorganisationen på landsplan overfor offentlig myndighed, andre foreninger og interesseorganisationer, samt overfor private personer, der måtte have sammenfaldende interesser, af enhver art med Fritidsfiskerne Brøndby Havn og dennes medlemmer, og give klubbens medlemmer de bedst mulige betingelser for udførelse af fritidsfiskeri fra Brøndby Havn.


Stk. 2: At give unge under 18 år kendskab til at færdes på havet, og undervise dem i garnsyningens ædle kunst.§ 3.

    Bestyrelsen.


Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling pr brev med mindst 21 dages varsel. Dog er det tilladt at sende indkaldelsen ud på mail til dem der har oplyst deres mailadresse. Det er det enkelte medlems opgave at give kasseren besked om eventuelle ændringer i mailadressen. Ønsker man dog stadig indkaldelsen pr brev, skal dette, enten skriftligt eller pr mail, meddeles til kasseren. Ligeledes kan opkrævning af kontingent udføres på samme betingelser som indkaldelse til generalforsamlingen.

 


Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv, bortset formanden, der vælges af generalforsamlingen.


På ulige år vælges formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer.


På lige år vælges kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem.


Alle valg til bestyrelse er for 2 år.


Desuden vælges 2 suppleanter samt 2 revisorer. Alle for 1 år.

Revisorerne vælges uden for bestyrelsen.


Bestyrelsen afholder møde efter behov, når et eller flere bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Dog mindst et halvårligt møde.


Beslutninger, der træffes på bestyrelsesmøderne, afgøres ved simpel stemmemajoritet på fremmødte medlemmer.


Sekretæren fører referat over møderne, med navn på dem, der deltager. Er der personsager, undlades navn.

 

Er formanden forhindret, ledes mødet af næstformanden.

Referat fra møderne opsættes på opslagstavlen.


Stk. 3:  FBH`s bestyrelse administrere råderetten over landområdet ved bro C ( i daglig tale trekantområdet ). Bestyrelsen udstikker retningslinjerne for brug af området


§ 4

     Generalforsamling


Stk. 1: Generalforsamlingen afholdes i anden uge i marts. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, i hvilke alle afgørelser

træffes ved simpel stemmemajoritet og er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.


Stk. 2: Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:


1. Valg af dirigent.

1. Formanden aflægger beretning.

2. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.

3. Indkomne forslag

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Valg.

7.   Eventuelt.
Der kan ikke vedtages noget under pkt. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1. februar.


Stk. 3: Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. Regnskabet følger kalenderåret. Ved indmeldelse efter 30-6 skal der kun betales halvt kontingent. Ved indmeldelse efter 30-9 skal der kun betales kvart kontingent, dog skal der altid betales fuldt indmeldelsesgebyr. Kontingent betales til kassereren senest den første februar. Ved restance udover 2 måneder, regnet fra den første januar, ophører medlemskabet af foreningen. Eventuel udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til formanden eller kassereren.


Indbetalt kontingent kan ikke tilbagebetales, der kan ligeledes heller ikke gøres krav gældende eller fordres rettigheder overfor foreningen ved eventuel udmeldelse.


§ 5

       Ekstraordinær generalforsamling.


Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder anledning dertil, eller 1 måned efter at mindst 50 % af aktive medlemmer skriftlig har begæret det til formanden eller kassereren, bilagt motiveret dagsorden og begrundelse for forslaget.


Den ekstraordinære generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.


Indkaldelse sker skriftlig med mindst 21 dages varsel og med angivelse af dagsorden.


§ 6

     Medlems betingelser.


Stk. 1: I foreningen er der to former for medlemsskab; aktive medlemmer og passive medlemmer.


Stk. 2: Aktive medlemmer skal opfylde § 1 stk. 3-4 og kan få udleveret 1 nøgle til klubhuset. Adgangskort til C broen udleveres af Brøndby Havns administration og har ikke noget med Fritidsfiskerne at gøre.

Aktive medlemmer uden bådplads vil også ved henvendelse til bestyrelsen kunne erhverve en nøgle til klubhuset.


Stk. 3: Passive medlemmer. Disse kan benytte foreningens hus på havnen, når der er aktive medlemmer til stede.

 

Stk. 4: Ethvert medlem har pligt til at overholde klubbens love og reglementer. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der overtræder klubbens love og reglementer eller hvis adfærd i øvrigt strider mod klubbens interesser.

Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at et flertal i bestyrelsen har stemt for eksklusion.


Stk. 5. Bestyrelsens beslutning om eksklusion skal prøves på førstkommende generalforsamling. Et ekskluderet medlem kan efter en 5årig periode anmode om optagelse som medlem på en ordinær generalforsamling afgørelsen træffes ved simpel stemmemajoritet og er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte.

              Træffes der beslutning om optagelse af et tidligere ekskluderet medlem   

er foreningens vedtægter dog stadig gældende.


Stk. 7: Medlemmer under 18 år har ikke stemmeret.


Stk. 6: Aktive medlemmer som stopper med fiskeri kan fortsætte som aktiv eller blive passiv medlem.

Tillæg til overgangsordning:

Der optages ikke flere B medlemmer. Fremover er der passive og aktive medlemmer. B. medlemmer kan forblive B medlemmer.


Stk. 7: Vedtægtsændring skal altid forelægges på årets generalforsamling, eller på en ekstraordinær generalforsamling.


§ 7

    Foreningens ophævelse.


Foreningen kan kun ophæves, hvis mindst 2/3 af de stemmeberettigede aktive medlemmer giver møde på 2 af hinanden efterfølgende generalforsamlinger med 1 måneds mellemrum og stemmer herfor.


Foreningens formue overgår ved foreningens ophør til Dansk Amatør- forening, der anvender formuen efter Landsforeningens love om fiskepleje.
Tillæg til vedtægterne


Kontingenter og gebyrer for 2017


Kontingent aktive medlemmer    kr                      550,00

Indmeldelsesgebyr aktive medlemmer         kr     600,00

Kontingent B-medlemmer   kr                             450,00

Kontingent passive medlemmer uden bladkr         150,00

Indmeldelsesgebyr passive medlemmerkr                0,00

Medlemmer under 18 år  kr                                 100,00

Der optages ikke flere B-medlemmer


Nærværende vedtægter er revideret på generalforsamling:

3. marts 1998

4. marts 1999

                13. marts 2001             

   11. marts 2003

            11. marts 2006         

  17. marts 2007

               14. marts 2009             

  13. marts 2010

  10. marts 2012

  15. marts 2014

  11. marts 2017


Godkendt på generalforsamlingen den 09. marts 2018Underskift formand Karsten Florwé