Bestyrelsemøde 1-7-2020

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


Referat af bestyrelsesmøde i FBH

onsdag den 01-07-2020 kl. 18.30 i vores klubhus.


  1. Formanden byder velkommen og informerer om seneste nyt.

Grundet corona har det været et sløjd forår. Ingen fiskekonkurrencer mm.


Formanden har en kontakt, som ønsker at etablere et stenrev i Køge bugt. Kontakten søger midler til projektet.

Man kan læse mere om det ved at søge på Køge bugt stenrev på Facebook. Spændende projekt.


Der blev talt om at oprette ny medlemskab. Et såkaldt familiemedlemskab. Dvs. de personer som er tilknyttet et A-medlem kan få et familiemedlemskab og dermed adgang til klubhusets faciliteter. Det vurderes umiddelbart ikke som værende et meget stort behov, så bestyrelsen gør ikke mere ved det. Det kan tages op igen, hvis behovet ændrer sig. Reglerne forbliver som de er nu. Dvs. man skal være A-medlem, for at få adgang til klubhuset.


Efterårsfiskekonkurrencen bliver til noget. Der følger en invitation. Der vil dog maks være plads til 50 personer samlet, grundet Corona. Tilmelding vil derfor være først til mølle.


  1. Regnskabet. Kasseren informerer bestyrelsen.


De nye bestyrelsesmedlemmer, skal levere persondata til klubbens bank. Det bliver klaret, så banken er tilfreds.


Regnskabet bærer præg af, at der stort set intet salg og omkostninger er i klubben, sammenlignet med sidste år. Dog ser kassebeholdningen meget fornuftig ud.


Den tungeste omkostningspost er fortsat medlemskabet af DAFF og tilhørende blad. Vi betaler 30 kr. for hvert enkelt blad pr. medlem. Desværre ser det ikke ud til at man kan fravælge bladet. Vi må sluge kamelen.


Der er ingen udestående restancer hos medlemmerne, så kasseren har gjort et godt stykke arbejde.


  1. Indkomne forslag. Skal være formanden i hænde senest dagen før.


Der er indkommet forslag fra John, næstformand:

1.Undersøge mulighed for at sætte aflåst skydedør i læskuret ved renseborderne, da det tit roder efter andre gæster end fritidsfiskere. Skuret er dog en af havnens faciliteter, så der skal uddeles nøgler til andre end klubbens medlemmer. Nøglen til låsen kunne være den allerede eksisterende klubnøgle. Det blev vedtaget at arbejdet kan gå i gang.


Strøm på C-broen. Strømmen går, når det regner. Yderligere synes C-broen er være i generel dårlig stand. Dette skal havnen tage sig af, da det ligger indenfor havnens ansvarsområde. De som ligger på C-broen, må tage det op på havnens general forsamling.


Urinalet ved skuret. Der skal graves en ny faskine ned. Dette arbejde påbegyndes. Det forventes ikke, at bibringe klubben omkostninger.


Der er problemer med at få havnens personale til at tømme affaldsspandende på klubbens områder. Der kommer rigtig mange gæster på havnen, som benytter affaldsspandene, så de bliver hurtigt fyldt.


Telefonlisten skal opdateres. Det tager bestyrelsen fat på. John laver nye fine laminerede sedler, som ligges i klubhuset.


  1. Evt.Facaden på klubhuset bør fixes. Måske kan der hensættes midler til det i regnskabet. Der kan også hentes et prisoverslag hjem.

Grillfest for medlemmerne i sommer, kunne være hyggeligt. Den kan måske ligge sammen med efterårsfiskekonkurrencen.

Det roder lidt meget på området omkring trekanten for tiden. Området er fælles og det bør respekteres af alle medlemmer.


Mødet afsluttet kl 19:51