Bestyrelsemøde 25-1-2017

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


BESTYRELSESMØDE


Den 25.01.2017 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn bestyrelsesmøde.


Deltagere:


Karsten Florwé, Dan Rasmussen, Per Egholm Nielsen, Gert Andersen, Peter Maribo Andersen, Flemming Jensen, Mogens Skovbjerg (referent)


Dagsorden:


1 Velkomst ved formanden og information om seneste nyt.


2 Regnskabet. Kassereren orienterer bestyrelsen.


3 Generalforsamlingen. En snak om hvad der skal gøres.


4 Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest dagen før


5 Dato for næste bestyrelsesmøde


6 Eventuelt


Ad 1 Formanden bad om et røgfrit møde. Det blev vedtaget. klubben har i flere år attesteret en børneattest til Brøndby Kommune. Ved en dialog med kommunen fandt formanden ud af, at det kun var klubber der fik tilskud fra kommunen der skulle underskrive en sådan.


Ad 2 Vores kassér fremlagde et flot og dokumenteret regnskab. Fire medlemmer har meldt sig ud.

Klubben har nu 69 A-medlemmer, 6 B-medlemmer og 12 passive medlemmer. Karsten og Per afholder et møde med forsikringsselskabets assurandør for at få et evt. nedslag i forsikringspræmien


Ad 3 På generalforsamlingen bliver der stillet et forslag om en kontingentforhøjelse på 50 kr årligt.

Beløbet skal henlægges til forbedringer og vedligeholdelse. Endvidere fremlægges ny måde at indkalde til generalforsamling og indbetale kontingent på.

Der er fra et medlem stillet et forslag der skal behandles på generalforsamlingen.


Ad 4 Karsten rekvirerer montør til automaten, da der er fejl, der skal udbedres. Ligeledes blev der stillet forslag om eftersyn/udskiftning af varmepumpen, idet el regningen er alt for stor.


Ad 5 Ingen aftalt.


Ad 6 Intet