Generalforsamling marts 2020

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

Referat fra generalforsamling 7-3-2020

Der var fremmødt 24 medlemmer.

Dagsorden:


01 Formanden forestår valg af dirigent.

02 Dirigenten forestår valg af referent.

03 Valg af to stemmetællere.

04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

05 Regnskab ved kassereren.

06 Indkomne forslag

07 Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

08 Valg til bestyrelsen

09 Valg af suppleanter

10 valg af revisor.

11 Eventuelt.


Ad 01 Flemming Jensen valg som dirigent

Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent

Ad 03 John D. Hansen og Jean Nordberg valgt som stemmetællere.

Ad 04 Formandens beretning godkendt. Ingen bemærkninger hertil.

Ad 05 Regnskabet godkendt. Ingen bemærkninger hertil.

Ad 06 Ingen indkomne forslag.

Ad 07 Ingen ændringer af kontingent.

Ad 08 Per Nielsen genvalgt som revisor for 2 år.

Steffen Lund indtræder i bestyrelsen i stedet for Michael Christensen

John Hansen valgt til bestyrelsen for 2 år

Ad 09 Peter Andersen og John Lynge valgt som suppleanter

Ad 10 Thomas Hancke genvalgt som revisor. Jean Nordberg genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 11 John Lynge foreslog indkøb af to stativer, som klubbens medlemmer kunne benytte, når de skulle have bådene på land. Stativerne skulle placeres fast på trekanten. Forslaget blev debatteret. Bestyrelsen undersøger og arbejder videre med sagen.

Mærker til Frihavnsordningen kan afhentes på havnekontoret


                 

                       Dirigent                                                                                                Referant               

 

                 Flemming Jensen                                                                                   Mogens Skovbjerg