Generalforsamling marts 2019

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


      Den 09.03 2019 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn ordinær generalforsamling

Der var fremmødt 20 medlemmer


Dagsorden.


1. Formanden forestår valg af dirigent.


2. Dirigenten forestår valg af referent.


3. Valg af to stemmetællere.


4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.


5. Regnskab ved kasseren.


6. Indkomne forslag.


7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.


8. Valg til bestyrelsen.


9. Valg af suppleanter.


10. Valg af revisor.


11. Eventuelt.


                                       Ad 01. Flemming Jensen valgt som dirigent.


                                       Ad 02. Mogens Skovbjerg valgt som referent.


                                       Ad 03. Mogens Leif og John Widell valgt som stemmetællere.


                                       Ad 04. Ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.


                                       Ad 05. Nettooverskud sidste år 13.000 kr. Besparelse på el 3.000 kr. Ølautomat er af ældre årgang og derfor forholdsvis dyr i drift. Servicetjek foreslået.


                                       Ad 06. Ved indmeldelse i klubben efter 30.06, skal der kun betales halvt kontingent. Efter 30.09 skal der kun betales kvart kontingent. Forslaget godkendt.


                                       Ad 07. Ingen ændringer.


                                       Ad 08. Karsten modtog genvalg. Fortsætter som formand to år mere. Dan Rasmussen modtog ikke genvalg til bestyrelsen. Michael Christensen indtræder i bestyrelsen i stedet for Dan. Gert modtog genvalg.


                                      Ad 09. Stefan Lund fortsætter som 1. suppleant. Per Andersen valgt som 2.                          suppleant.


                                      Ad 10. Thomas Hancke genvalgt som revisor. Jean Nordberg genvalgt som revisorsuppleant.


                                      Ad 11. Jørgen Juleif efterlyste start og slutklokkeslet på arrangementer. Vil blive påført aktivitetsliste. Der vil blive lagt fliser langs skurene. Michael orienterede om, at der vil blive bygget tre skure mellem de tre træer. Et af træerne fjernes. Containerne placeres et andet sted. Nedlægges ikke. Bestyrelsen påtænker at udskifte døren i klubhuset. Efterlyser blandt medlemmerne en håndværker, der kan forestå dette. Låsen på døren skal kunne aktiveres med kortet til havnen. Mærkater til frihavnsordningen kan afhentes på kontoret.