Generalforsamling marts 2018

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


GENERANFORSAMLING 2018.03.10.


Der var fremmødt 22 medlemmer.


Dagsorden:        01 Formanden forestår valg af dirigent

        02 Formanden forestår valg af referentgent

        03 Valg af to stemmetællere

        04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning

        05 Regnskab ved kassereren

        06 Indkomne forslag

        07 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

        08 Valg til bestyrelsen

        09 Valg til suppleanter

        10 Valg af revisor

        11 eventuelt        Ad 01 Flemming Jensen valgt som dirigent

        Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent

        Ad 03 John Wedel og Jean Nordberg valgt som stemmetællere

        Ad 04 Ingen bemærkninger til formandens beretning

        Ad 05 Regnskabet tilfredsstillende. I årets løb er der foretaget        nyinvesteringer for 17.000 kr. Sommerfesten gav et overskud på ca. 5.000 kr. Klubben sparer porto ved at udsende orienterende materiale til medlemmerne via E-mail

       

        Ad 06 Ingen indkomne forslag

        Ad 07 Ingen ændringer

        Ad 08 Peter Maribo Andersen genvalgt som bestyrelsesmedlem.

        Ad 09 Stefan Lund Jensen genvalgt som første suppleant. Michael   Christensen valgt som anden suppleant. Jean Nordberg valgt son revisorsuppleant

       

        Ad 10 Per Nielsen genvalgt som kasserer

        Ad 11 Følgende blev debatteret:


Køb af ny ølautomat. Bedre udsigt over C-broen fra klubhuset. Oprydning i værkstedet. Mærkning af fiskegrej i baljer og containere. Betaling af materiale til ny violin. Formanden gav tilsagn herom. Keld, Karsten, Dan og Jørgen påtog sig at forestå fremstillingen. Rengøring i klubhuset er ikke blevet forbedret. Medlemmerne rydder stadig ikke op efter sig. Dartskiven mishandles, idet medlemmerne lader pilene sidde i skiven. Medlemmer der ikke modtager medlemsbladet kan skrive sig på en liste i klubhuset. Herefter vil bestyrelsen foranledige, at det bliver bragt i orden. Ny nødhjælpsliste udfærdiges. Brøndby Kommune har doneret en bådtrailer.


Dirigent                                                              Referent

Flemming Jensen                                                 Mogens Skovbjerg