Generalforsamling marts 2017

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


GENERALFORSAMLING 2017.03.11


Den 11 marts 2017 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn ordinært generalforsamling.

Der var fremmødt 24 medlemmer.


Dagsorden:


01 Formanden forestår valg af dirigent

02 Formanden forestår valg af referent.

03 Valg af stemmetællere

04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning

05 Regnskab ved kassereren

06 Indkomne forslag

07 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

08 Valg til bestyrelsen

09 Valg af suppleanter

10 Valg af revisor

11 eventueltAd 01 Flemming Jensen valgt som dirigent.

Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent

Ad 03 John Widel og Pia Kristensen valgt som stemmetællere

Ad 04 Ingen bemærkninger til formandens beretning

Ad 05 Overskud beskedent. Skyldes en del vedligeholdelse samt en meget lille fortjeneste i forbindelse med afholdelse af sommerfesten. Kassebeholdningen er på 63.000 kr. Kassereren foreslog, at der bruges en del af beløbet på almindelig vedligeholdelse

Ad 06 Indkomne forslag.

Pligtarbejde. Der var indkommet et forslag om, at bestyrelsen i en given situation, kan indkalde til pligtarbejde. Hvis den indkaldte ikke møder op, kan bestyrelsen opkræve et gebyr på 200 kr

Forslaget godkendt. 18 stemte for. 6 undlod at stemme. Forslaget godkendt.


Bestyrelsen fremlagde ønsket om at indkalde til generalforsamlingen samt opkræve kontingent på mail.

Begrundelsen herfor var, at klubben herved kan nedbringe de faste udgifter.

Ønsket blev godkendt. 23 stemte for, en undlod at stemme.


Krav fra kommunen.

Det er formanden og kassereren der har tegningsretten overfor kommunen.

Ad 07 Forhøjelse af kontingent. 24 stemte for. Forhøjelsen godkendt.

Ad 08 Karsten Florwe genvalgt som formand.

Dan Rasmussen genvalgt som bestyrelsesmedlem

Gert Andersen genvalgt som bestyrelsesmedlem

Ad 09 Steffen Lund Jensen valgt som 1 suppleant

Flemming Jensen valgt som 2 suppleant

Ad 10 Thomas Hancke valgt som revisor.

Claus Petersen valgt som revisorsuppleant.

Ad 11 Jørgen foreslog loppemarked i forbindelse med sommerfesten. Bestyrelsen arbejder videre med ideen.


Svend foreslog sommerfesten fremrykket. Er fremrykket til 05.08 2017.

Stefan mener at værkstedet roder. Har påtaget sig oprydningen.

Karsten hænger nødkaldelisten på opslagstavlen. Bør opdateres med nye medlemmer.

Tak til Mogens Leif Larsen for tilberedning af brunkål.

Medlemmer der i årets løb er afgået ved døden mindes på generalforsamlingen.

Et medlem donerede en sækkevogn til klubben, idet vores gamle er blevet fjernet.


Karsten påtalte, at der skal ryddes op på trekanten.
       Dirigent                                                           Referent


Flemming Jensen                                              Mogens Skovbjerg