Generalforsamling 12-3-2016

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E


REFERAT AF GENERALFORSAMLING


Den 12 marts 2016 afholdt Fritidsfiskerne Brøndby Havn ordinær generalforsamling.


Der var fremødt 20 medlemmer.


Dagsorden:


01 Formanden forestår valg af dirigent.

02 Formanden forestår valg af referent.

                                                   03 Valg af to stemmetællere.

                                                   04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

                                                   05 Regnskab ved kassereren.

                                                   06 Indkomne forslag.

                                                   07 Fastsættelse af kontingent.

                                                   08 Valg til bestyrelse.

                                                   09 Valg af suppleanter.

                                                   10 Valg af revisor.

                                                   11  Eventuelt.Ad 01 Flemming Jensen valgt som dirigent.

Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent.

Ad 03 Bjarne Jørgensen og Mogens Leif Larsen valgt som stemmetællere.

Ad 04 Bestyrelsens beretning godkendt.

Ad 05 Kassererens regnskab godkendt

Ad 06 Benny Mørch havde afleveret et forslag der dikterede rygestop i vores klubhus.


Dette førte til en del debat, der resulterede i en skriftlig afstemning. Afstemningens resultat blev, at 19 medlemmer stemte for rygning i klubhuset, en stemte i mod.

Benny Mørch fremlagde i øvrigt et dokument fra Sundheds og Ældreministeriet. Det var dette dokument der resulterede i skriftlig afstemning.

Da generalforsamlingen er klubbens øverst besluttende myndighed, er der nu lagt låg over den 3 årige debat om rygepolitikken.


Forsalg om et gebyr på 50 kr., for ikke at indbetale kontingent rettidig, vedtaget.


Ad 07 Ingen kontingentforhøjelser.


Ad 08 Per Nielsen valgt som ny kasserer.

Peter Maribo valgt som bestyrelsesmedlem i stedet for Dennis Petersen


Ad 09 Gert Andersen valgt som 1 suppleant.

Flemming Jensen valgt som 2 suppleant.


Ad 10 Claus Petersen ny revisor.  Thomas  Hancke  revisorsuppleant.


Ad 11 Torben,( vores elskede kok), var meget sur, idet nogle brugere af huset ikke rydder op efter sig. Da han skulle tilberede  de gule ærter, måtte han starte med hovedrengøring i køkkenet. Det er tidligere blevet påtalt af formanden.


Blomster til afgående revisor.


Vin til afgående kasserer.


Bestyrelsen takker for god ro og orden