Frihavnsordningen

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E  2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E

Frihavnsordningen – regelsæt.


Gældende fra den 1. januar 2009


1. Alle havne, klubber, lav og sammenslutninger (i det følgende kaldet havne), uanset

medlemskab af en hovedorganisation eller ej, kan tilsluttes FH ordningen, såfremt de

godkendes af administrationen af FH ordningen, eller en repræsentant herfra, vedrørende

besejlingsforhold og havnepladser.

Tilsluttede havne skal tilbyde/anvise plads til fartøjer der fører FH etiket (se punkt 4.)

FH ordningen omfatter kun fartøjer, der har pågældende medlemshavn – og kun denne –

som fast hjemhavn, og at der er betalt for fast havneplads i den pågældende havn.


2. Fartøjer med hjemsted i en havn, der er med i FH ordningen, kan ligge som gæst i op til tre

døgn uden at betale havneafgift. En ny tre døgns periode kan først begynde efter tre døgns

fravær. For ophold herudover betales den i havnen gældende havneafgift for gæstesejlere.


3. Herudover kan havnene i specielle tilfælde opkræve miljø- og elafgift fra ankomstdagen,

hvilket skal fremgå af opslag og der skal udstedes kvittering herpå.

Ingen havnemyndighed eller havnefoged i havne der er tilsluttet FH ordningen har

tilladelse til at opkræve afgifter i Frihavnsordningens navn.4. Fartøjer, som er med i FH ordningen, skal føre årets FH etiket. FH etiketten skal placeres

på et for havnemyndigheden synligt sted.

Kvittering for betalt pladsleje i hjemhavn skal på forlangende forevises den stedlige

havnemyndighed.


5. FH ordningen kan kun anvendes i forbindelse med ferie- eller tursejlads og må ikke

benyttes som parkeringsordning. For at undgå misforståelser, skal den stedlige

havnemyndighed underrettes, hvis båden forlades i mere end et døgn. Havnemyndigheden

afgør i så fald suverænt, om der skal betales gæsteafgift.


6. Overdrager en bådejer i en frihavn sin båd i sæsonens løb til en ny ejer, der ikke ligger i en

frihavn, er den tidligere ejer forpligtet til at fjerne FH etiketten senest ved overdragelsen.


7. De deltagende havne har pligt til at informere alle deres pladslejere om reglerne i FH

ordningen og orientere om ordningens omfang ved at offentliggøre deltagerfortegnelsen og

kort.

8. Såfremt en deltager i FH ordningen erfarer, at en anden deltager i ordningen misbruger

denne, ved eksempelvis at udlevere FH etiketter til andre end ordningens deltagere,

underrettes FH administrationen omgående på e-mail FH@skivesoesportshavn.dk eller på

telefon: 26258564. Eksklusion af FH ordningen vil i sådanne tilfælde kunne finde sted.


9. Intet i disse regler forhindrer nogen havn i at kræve standardreglementet for overholdelse

af orden m.v. i de danske havne af 1931 med senere ændringer overholdt. Det gælder

også førerens pligt til ved anløb at foretage anmeldelse til havnemyndigheden.

 

Skive, marts 2009

Henrik Kjær