Generalforsamling 14-3-2015

Copyright © Fritidsfiskerne Brøndby Havn

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 14 MARTS 2015

 

Den 14 marts 2015 afholdt fritidsfiskerne ordinær generalforsamling i klubhuset Brøndby Havn.

Der var fremmødt 28 medlemmer.

Dagsorden.

 

1. Formanden forestår valg af dirigent.

2. Formanden forestår valg af referent.

3. Valg af to stemmetællere

4. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.

5. Regnskab ved kassereren.

6. Indkomne forslag.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

8. Valg til bestyrelsen

9. Valg af suppleanter

10. Valg af revisor

11. Eventuelt.

 

Ad 1. Flemming Jensen valgt som dirigent.

Ad 2. Mogens Skovbjerg valgt som referent.

Ad 3. Som stemmetællere blev John Hansen og John Widell valgt.

Ad 4. Bestyrelsens beretning godkendt uden bemærkninger.

Ad 5. Regnskabet blev gennemgået af kassereren og godkendt uden bemærkninger.

Ad 6. Udsendelse, på mail, af materiale til generalforsamlingen samt kontingentindbetaling, blev debatteret. Aftalt, at alle der havde mail , fremover vil modtage nævnte på mail. Herved spares der en hel del penge i porto.

Deltagelse i Frihavnsordningen godkendt ved afstemning.

Ad 7. Ingen kontingentforhøjelse.

Ad 8. Karsten genvalgt som formand.

 

Dan genvalgt til bestyrelsen

Per (farmor) genvalgt som første suppleant.

Flemming Jensen genvalgt som anden suppleant.

Tove Bendtzen genvalgt som revisor

 

Ad 11. På sidste generalforsamling, på foranledning af Benny Mørch, blev det aftalt, at der ved fester ikke måtte ryges i vores klubhus. Dette er blevet overholdt til punkt og prikke.

Nu er det ikke nok med rygeforbudet til fester, nu ønsker Benny, at klubhuset skal være røgfrit område. Benny har åbenbart den opfattelse, at klubhuset er omfattet af reglerne for det offentlige rum. Bjarne fremførte, at huset er udstyret med ventilation, der starter når der kommer medlemmer ind i huset og slukker umiddelbart efter det sidste medlem har forladt huset. Bestyrelsen arbejder videre med problemet.

 

Aftalt, at Gert udskifter hoveddøren inden 1 maj 2015.

 

 

 

Dirigent Sekretær

Flemming Jensen Mogens Skovbjerg

 

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E 2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E