Generalforsamling marts 2018

Copyright © Fritidsfiskerne Brøndby Havn

 

GENERANFORSAMLING 2018.03.10.

 

Der var fremmødt 22 medlemmer.

 

Dagsorden:

 

 

01 Formanden forestår valg af dirigent

02 Formanden forestår valg af referentgent

03 Valg af to stemmetællere

04 Formanden aflægger bestyrelsens beretning

05 Regnskab ved kassereren

06 Indkomne forslag

07 Fastsættelse af kontingent for det kommende år

08 Valg til bestyrelsen

09 Valg til suppleanter

10 Valg af revisor

11 eventuelt

 

 

Ad 01 Flemming Jensen valgt som dirigent

Ad 02 Mogens Skovbjerg valgt som referent

Ad 03 John Wedel og Jean Nordberg valgt som stemmetællere

Ad 04 Ingen bemærkninger til formandens beretning

Ad 05 Regnskabet tilfredsstillende. I årets løb er der foretaget nyinvesteringer for 17.000 kr. Sommerfesten gav et overskud på ca. 5.000 kr. Klubben sparer porto ved at udsende orienterende materiale til medlemmerne via E-mail

Ad 06 Ingen indkomne forslag

Ad 07 Ingen ændringer

Ad 08 Peter Maribo Andersen genvalgt som bestyrelsesmedlem.

Ad 09 Stefan Lund Jensen genvalgt som første suppleant. Michael Christensen valgt som anden suppleant. Jean Nordberg valgt son revisorsuppleant

Ad 10 Per Nielsen genvalgt som kasserer

Ad 11 Følgende blev debatteret:

 

Køb af ny ølautomat. Bedre udsigt over C-broen fra klubhuset. Oprydning i værkstedet. Mærkning af fiskegrej i baljer og containere. Betaling af materiale til ny violin. Formanden gav tilsagn herom. Keld, Karsten, Dan og Jørgen påtog sig at forestå fremstillingen. Rengøring i klubhuset er ikke blevet forbedret. Medlemmerne rydder stadig ikke op efter sig. Dartskiven mishandles, idet medlemmerne lader pilene sidde i skiven. Medlemmer der ikke modtager medlemsbladet kan skrive sig på en liste i klubhuset. Herefter vil bestyrelsen foranledige, at det bliver bragt i orden. Ny nødhjælpsliste udfærdiges. Brøndby Kommune har doneret en bådtrailer.

 

Dirigent Referent

Flemming Jensen Mogens Skovbjerg

 

 

 

 

 

 

Fritidsfiskerne Brøndby Havn

Brøndby Havnevej 28 E 2650 Hvidovre

55º 36,428' N - 12º 26,417' E